Archive for the tag "women"

Lanterns. San Francisco, USA

Saris. Kanyakumari, India

Shadows, Dumuriput

Faith, Udaipur

Blue, Jodhpur

Bangles, Udaipur

Two, Jaipur

Saris, Holi

Women side, Holi

Laundry, Pushkar