Archive for the tag "Uttarakhand"

Dawn. Mukteshwar, India

Pilgrim, Haridwar

Nagababas, Kumbh Mela

Smile, Rishikesh

Sari, Rishikesh