Archive for the tag "southeastasia"

Dawn. Amarapura, Myanmar