Archive for the tag "religion"

Street Art. Varanasi, India

Young Brahmin. Varanasi, India

Brahmin, Mathura

Run, Palitana

Bangles, Udaipur

Nagababas, Kumbh Mela

Princess, Udaipur

Sacred tree, Palitana

Radha & Krishna, Holi

Hands, Holi

Sadhvis, Palitana

Dancers, Holi

Devotion, Jaipur

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela