Archive for the tag "rajasthani"

Suman, Pushkar

Eyes, Amber

Idol, Udaipur

Petals, Jaipur

Elephant festival, Jaipur