Archive for the tag "praying"

Buddhism, Bodh Gaya

Faith, Udaipur

Dancers, Holi

Devotion, Jaipur