Archive for the tag "portrait"

Travelers. Mandu, India

Side Two. Dwarka, India

Side One. Dwarka, India

Young Brahmin. Varanasi, India

Forest portrait. Himachal Pradesh, India

Black Eyes. Varanasi, India

Roses. Konya, Turkey

Suman, Pushkar

Fatherhood, Kolkata

Door, Mathura

Pilgrim, Haridwar

Shaving, Varanasi

Soni, Kolkata

Eyes, Jaipur

Nagababas, Kumbh Mela

Lovely, Jodhpur

Eyes, Amber

Princess, Udaipur

Colorful, Holi

Swami, Holi

Two, Jaipur

Widow, Holi

Red sari, Jaipur

Saris, Holi

Smile, Rishikesh

Bunches, Jaipur

Turban, Countryside

Idol, Udaipur

Care, Jaipur

Dadi maa, Jaisalmer

Glasses, Jaipur

Sunika, Jaisalmer

Sunny, Dwarka

Woman, Dwarka

Smile, Dwarka

Friends, Jaipur

Fun, Jaipur

Chai, Jaipur

Veggies, Jaipur

Colors, Holi

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela

Pink, Holi