Archive for the tag "Men"

River. Hampi, India

Agrasen ki Baoli. New Delhi, India

Ganga, Varanasi

Dispensary, Kolkata

Brahmin, Mathura

Nagababas, Kumbh Mela

Flag, Jaipur

Petals, Jaipur

Ride, Jaipur

Elephant festival, Jaipur

Chai, Jaipur

Men, Jaipur