Archive for the tag "kid"

Portrait by the banyan tree. India

Hide & Seek. Paris, France

Boats. Varanasi, India

Side Two. Dwarka, India

Side One. Dwarka, India

Samarpan. Mahabalipuram, India

Young Brahmin. Varanasi, India

Bosphorus. Istanbul, Turkey

Soni, Kolkata

Streetcorner, Pondicherry

Light, Udaipur

Eyes, Jaipur

Lovely, Jodhpur

Princess, Udaipur

Bunches, Jaipur

Sunika, Jaisalmer

Smile, Dwarka