Archive for the tag "India"

Turban, Countryside

Idol, Udaipur

Care, Jaipur

Eye, Jaipur

Flag, Jaipur

Parade, Jaipur

Petals, Jaipur

Eye, Jaipur

Ride, Jaipur

Beauty contest, Jaipur

Elephant festival, Jaipur

Joyful, Holi

Rags, Jaipur

Crowd, Holi

Tenderness, Holi

Proud, Jaipur

Trunks, Jaipur

Phone, Mathura

Office, Jaipur

Dadi maa, Jaisalmer

Glasses, Jaipur

Sacred tree, Palitana

Colors, Jaipur

Old, Orchha

Seagulls, Dwarka

Sunika, Jaisalmer

Polishing, Jaipur

Sunny, Dwarka

Yellow, Jaipur

Chapatis, Countryside

Nap, Jaipur

Radha & Krishna, Holi

Chapatis, Jaipur

Hands, Holi

Woman, Dwarka

Nap, Jaipur

Sadhvis, Palitana

Smile, Dwarka

Friends, Jaipur

Balcony, Amber

Fun, Jaipur

Dancers, Holi

Nap, Jaipur

Take-off, Amber

Chai, Jaipur

Colors, Holi

Heavy, Jaipur

Veggies, Jaipur

Devotion, Jaipur

Colors, Holi

Laundry, Pushkar

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela

Ganesh, Jaisalmer

Men, Jaipur

Sari, Rishikesh

Pink, Holi