Archive for the tag "hinduism"

Handprints. Jawalamukhi, India

Street Art. Varanasi, India

Young Brahmin. Varanasi, India

Ganesha, Bundi

Venkateswara, Tirumala

Maa Ganga, Varanasi

Pilgrim, Haridwar

Brahmin, Mathura

Serenity, Varanasi

Marigold, Kolkata

Bangles, Udaipur

Nagababas, Kumbh Mela

Princess, Udaipur

Flowers, Holi

Idol, Udaipur

Radha & Krishna, Holi

Hands, Holi

Dancers, Holi

Devotion, Jaipur

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela