Archive for the tag "flowers"

Marigold, Kolkata

Nagababas, Kumbh Mela

Holi festival, Jaipur

Cleaning, Holi

Flowers, Holi

Radha, Holi

Flag, Jaipur

Petals, Jaipur

Radha & Krishna, Holi

Dancers, Holi

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela