Archive for the tag "faith"

Faith, Udaipur

Run, Palitana

Nagababas, Kumbh Mela

Idol, Udaipur

Sacred tree, Palitana

Hands, Holi

Sadhvis, Palitana

Devotion, Jaipur

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela