Archive for the tag "colors"

Dawn. Amarapura, Myanmar

Travelers. Mandu, India

Dawn. Mukteshwar, India

Foliage. Paris, France

Fairgrounds. Santa Clara, USA

Mont Saint Michel. Normandy, France

Spring. Montmartre, France

River. Hampi, India

Backstage. Kochi, India

Street Art. Kochi, India

Fairgrounds. Santa Clara, USA

Fairgrounds. Santa Clara, USA

Fairgrounds. Santa Clara, USA

Fairgrounds. Santa Clara, USA

Fairgrounds. Santa Clara, USA

Side Two. Dwarka, India

Side One. Dwarka, India

Samarpan. Mahabalipuram, India

Home. Mahabalipuram, India

Horizon. Mahabalipuram, India

Street. Mahabalipuram, India

Krishna’s Butterball. Mahabalipuram, India

Horizon. Antibes, France

Summer. Brittany, France

Path. Le Bec d’Andaine, France

Fly. San Francisco, USA

Fly. San Francisco, USA

Fly. San Francisco, USA

Fly. San Francisco, USA

Fly. San Francisco, USA

Vista point. San Francisco, USA

Nightfall. San Francisco, USA

Agrasen ki Baoli. New Delhi, India

Lanterns. San Francisco, USA

Fairgrounds. Santa Clara, USA

Path. California, USA

Pier Sunset. California. USA

Saris. Kanyakumari, India

Sunrise. Varanasi, India

Colors. Kanyakumari, India.

Odissi dance, Delhi

Odissi dance, Delhi

Boats. Kanyakumari, India

Street. Badami, India

Autorickshaw. Goa, India

Suman, Pushkar

Goats, Varanasi

Shadows, Dumuriput

Lines, Varanasi

Joy, Mamallapuram

Brahmin, Mathura

Serenity, Varanasi

Marigold, Kolkata

Dogs, Varanasi

Shadows, Koraput

Light, Udaipur

Eyes, Jaipur

Nagababas, Kumbh Mela

Colorful, Holi

Leaving, Holi

Colors, Holi

Saris, Holi

Krishna & Radha, Holi

Family, Orchha

Idol, Udaipur

Firewood, Orchha

Eye, Jaipur

Flag, Jaipur

Parade, Jaipur

Petals, Jaipur

Eye, Jaipur

Beauty contest, Jaipur

Elephant festival, Jaipur

Joyful, Holi

Tenderness, Holi

Trunks, Jaipur

Colors, Jaipur

Radha & Krishna, Holi

Balcony, Amber

Dancers, Holi

Colors, Holi

Heavy, Jaipur

Veggies, Jaipur

Devotion, Jaipur

Colors, Holi

Laundry, Pushkar

Pink, Holi