Archive for the category "Portrait"

Roses. Konya, Turkey

Suman, Pushkar

Fatherhood, Kolkata

Pilgrim, Haridwar

Faith, Udaipur

Smile, Bhubaneswar

Shaving, Varanasi

Soni, Kolkata

Eyes, Jaipur

Lovely, Jodhpur

Eyes, Amber

Princess, Udaipur

Colorful, Holi

Two, Jaipur

Widow, Holi

Red sari, Jaipur

Saris, Holi

Smile, Rishikesh

Bunches, Jaipur

Turban, Countryside

Idol, Udaipur

Care, Jaipur

Tenderness, Holi

Dadi maa, Jaisalmer

Glasses, Jaipur

Sunny, Dwarka

Woman, Dwarka

Smile, Dwarka

Colors, Holi

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela