Archive for the category "Man"

Colors. Kanyakumari, India.

Autorickshaw. Goa, India

Doorstep. Goreme, Turkey

Rain. Istanbul, Turkey

Fatherhood, Kolkata

Goats, Varanasi

Ganga, Varanasi

Ganesha, Bundi

Door, Mathura

Venkateswara, Tirumala

Dispensary, Kolkata

Maa Ganga, Varanasi

Pilgrim, Haridwar

Foggy, Bodhgaya

Yellow, Vrindavan

Brahmin, Mathura

Shaving, Varanasi

Serenity, Varanasi

Marigold, Kolkata

Nagababas, Kumbh Mela

Eyes, Amber

Swami, Holi

Turban, Countryside

Petals, Jaipur

Ride, Jaipur

Elephant festival, Jaipur

Joyful, Holi

Proud, Jaipur

Phone, Mathura

Office, Jaipur

Polishing, Jaipur

Yellow, Jaipur

Nap, Jaipur

Chapatis, Jaipur

Nap, Jaipur

Nap, Jaipur

Chai, Jaipur

Heavy, Jaipur

Colors, Holi

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela

Men, Jaipur

Pink, Holi