Archive for the category "Kumbh Mela"

Pilgrim, Haridwar

Nagababas, Kumbh Mela

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela