Archive for the category "Hinduism"

Ganesha, Bundi

Venkateswara, Tirumala

Maa Ganga, Varanasi

Faith, Udaipur

Brahmin, Mathura

Serenity, Varanasi

Marigold, Kolkata

Bangles, Udaipur

Nagababas, Kumbh Mela

Holi festival, Jaipur

Princess, Udaipur

Colorful, Holi

Swami, Holi

Krishna & Radha, Holi

Idol, Udaipur

Radha & Krishna, Holi

Dancers, Holi

Devotion, Jaipur

Colors, Holi

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela

Ganesh, Jaisalmer