Archive for the category "Faith"

Buddhism, Bodh Gaya

Venkateswara, Tirumala

Foggy, Bodhgaya

Faith, Udaipur

Brahmin, Mathura

Serenity, Varanasi

Run, Palitana

Nagababas, Kumbh Mela

Holi festival, Jaipur

Sacred tree, Palitana

Hands, Holi

Sadhvis, Palitana

Dancers, Holi

Devotion, Jaipur

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela