Archive for the month "October, 2010"

Light, Udaipur

Eyes, Jaipur

Run, Palitana

Bangles, Udaipur

Veggies, Jaipur

Nagababas, Kumbh Mela

Holi festival, Jaipur

Lovely, Jodhpur

Eyes, Amber

Princess, Udaipur

Colorful, Holi

Swami, Holi

Two, Jaipur

Leaving, Holi

Colors, Holi

Widow, Holi

Red sari, Jaipur

Saris, Holi

Women side, Holi

Smile, Rishikesh

Krishna & Radha, Holi

Cleaning, Holi

Flowers, Holi

Radha, Holi

Bunches, Jaipur