Archive for the month "August, 2010"

Yellow, Jaipur

Chapatis, Countryside

Nap, Jaipur

Radha & Krishna, Holi

Chapatis, Jaipur

Hands, Holi

Woman, Dwarka

Nap, Jaipur

Sadhvis, Palitana

Smile, Dwarka

Friends, Jaipur

Balcony, Amber

Fun, Jaipur

Dancers, Holi

Nap, Jaipur

Take-off, Amber

Chai, Jaipur

Colors, Holi

Heavy, Jaipur

Veggies, Jaipur

Devotion, Jaipur

Colors, Holi

Laundry, Pushkar

Naga sadhu, Maha Kumbh Mela

Ganesh, Jaisalmer

Men, Jaipur

Sari, Rishikesh

Pink, Holi